vrijdag 28 maart 2014

Vaccinaties: 42% ‘Medicijn’klachten zijn vaccin-gerelateerd..!

blogaap china vaccin

Het zijn berichten zoals dit artikel hierboven, en het artikel hieronder, die duidelijk maken, dat ook de Chinese gemeenschap wakker wordt.. Dat de medische centra in China duidelijk voor ogen krijgen waar ze mee bezig zijn, in relatie tot het toepassen, het bijna klakkeloos toepassen van de ‘westerse medische verworvenheden’.. Zoals de vaccinaties en vaccins, bij uitstek hét paradepaardje van de Westerse geneeskunst.. Steeds vaker vragen ook Chinese burgers én medische autoriteiten af, of het allemaal wel zo prachtig is, die ‘Westerse medische kennis’..
Uit een ‘spontane’ studie, gehouden in Shanghai, onder een groep burgers, kinderen en ouderen, die klachten bleken te vertonen, ná het toedienen van medicijnen en/of vaccinaties, bleek een onthutsend resultaat naar voren te komen… En aan de andere kant toch ook weer niet zó onthutsend, want de resultaten van dit onderzoek tonen feitelijk grote overeenkomsten met onderzoeksresultaten naar de invloed van vaccins, zoals we die in de ‘Westers-beschaafde’ wereld ook steeds vaker zien.. Hier het hele bericht.
x

* * *

x

Fundamentele Chinese studie toont aan:

x

42% ‘Medicijn’klachten zijn vaccin-gerelateerd..!

x
2014 © Sayer Ji voor ‘WakeUpWorld’ (origineel)
2014 © vertaling WantToKnow – Guido Jonkers
x
Een fundamenteel-baanbrekende studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS onder de title ‘Adverse Drug Reactions (ADR) of Spontaneous Reports in Shanghai Pediatric Population’, toont voor het eerst aan, dat maar liefst 42,5% van alle gerapporteerde schadelijke medicijnreacties, die in 2009 optraden bij een Chinese groep pedriatische patiënten (kindergeneeskunde) in Shanghai, veroorzaakt werd door vaccinaties en vaccins. Hierbij werden reacties waargenomen zoals anafylaxie en zelfs overlijden..! (Anafylaxie is een medische term voor een snelle systemische, allergische, die vaak als een shock-toestand zichtbaar is. Van anafylaxie is bekend dat het optreedt wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een stof waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is.)
Het rapport draagt unieke data in zich, omdat het spontane rapporten van artsen heeft meegenomen (52.03%), apotheken (24.27%) en andere gezondheidstherapeuten (15.46%), en slechts 2.52% van de data afkomstig is van ‘patiënten’. Vooral de bijdrage van getrainde professionals geeft deze studie extra geloofwaardigheid. Volgens deze studie –de eerste van dit soort überhaupt in China- is er beperkte kennis van de veiligheid van medicijnen in de kindergeneeskunde in China. Deze studie was oorspronkelijk bedacht om ADR’s bij kinderen te rapporteren, via het facultatieve rapportage-systeem ‘SRS’, dat in 2009 in Shanghai van start ging. En ADR’s zijn dus ‘adverse drug reactions’, oftewel lichamelijk of mentale reacties op toegediende medicijnen. De resultaten van het rapport werden als volgt gerapporteerd:


‘Er werd een overpresentatie van mannelijke geslacht geobserveerd in relatie tot het total aantal gerapporteerde gevallen. De meest frequente groep gerapporteerde medicijnen waarop een heftige lichamelijke of mentale reactie viel waar te nemen waren vaccins. (42,15%) Huiduitslag en lichte- tot zware koorts waren de meest voorkomende symptomen die werden gerapporteerd, binnen de totale populatie van de onderzochte groep. Het aandeel van kinderen dat een serieuze reactie had op de medicijnen was 2,16% en het aantal overlijdensgevallen bedroeg 0,34%.
We ontdekten dat naarmate er van blootstelling aan meerdere medicijnen sprake was, er ook een hoger percentage ADR’s te zien was, in vergelijking met de groep waar van het gebruik van één medicijn sprake was. 65% Van de reacties op medicijnen bleek te komen van jonge kinderen van onder de 6 jaar. Meer dan de helft van de rapportage in dit geval kwam van artsen.’

PLoS studie china vaccin ADR2

Volgens de studie, definieert de WHO, de wereldgezondheidsraad een ADR, dus een reactive op een medicijn als: ‘ … een gebeurtenis die –gerelateerd aan de medicatie- onbedoeld is, schadelijk en optreed op basis van normale dosis medicijnen, die gebruikelijk is bij menselijke toepassing van een aandoening, een diagnose of therapie bij ziekte, of bij het modificeren van een fysiologische functie.’ De definitie van de WHO sluit dus opzettelijke overdosis, verkeerde adminstratie en onbedoelde zaken uit. Het wereldwijde probleem met deze aandoeningen (ADR’s) is zó serieus, volgens de studie, dat ‘ADR’s één van de grootste oorzaken zijn van sterfte en ziektecijfers in veel landen [2], [3].” En inderdaad blijkt uit een rapport uit 1998 al, gepubliceerd in het tijdschrift JAMA dat maar liefst 106,000 Amerikanen jaarlijks overlijden aan een ‘CORRECT VOORGESCHREVEN MEDICIJN’.. Deze Chinese studie toont verontrustende patronen, zowel binnen beide geslachten als binnen leeftijdsgroepen.
  • Hoe jonger mensen zijn, des te gevoeliger ze zijn voor ‘schade’: “Wanneer de onderzoeksdata worden gekruisd/geanalyseerd op basis van leeftijdsgroepen, blijkt bijna 2/3 van de groep met medicijnschade, te worden gevonden in de groep kinderen van 0 tot 5 jaar. (65.01%) en daarin was 39.46% van deze groep kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 2 jaar.” Bovendien bleek dat ‘De hoogste groep meest schadelijke gevallen werd gerapporteerd binnen de groep ‘pasgeborenen’ in de leeftijd van 0 tot 1 maand’.
  • Mannelijke geslacht blijkt gevoeliger dan het vrouwelijke geslacht: In het algemeen gesproken, blijkt op het totaal sprake te zijn van 1790 ADR-gevallen (40.41%) van personen van het vrouwelijke geslacht en 2640 ADRs (59.59%) bleek van het mannelijke geslacht te zijn. (Dus 6 op 10 mannelijk en 4 op 10 vrouwelijk)
Bij het interpreteren van de resultaten, zo blijkt uit de van de auteurs van het onderzoek, blijkt dat 50% van alle ADR’s gerapporteerd werd in de groep kinderen tussen 0 en 5 jaar, waarbij nog eens 40% gevonden werd in de groep 2 maanden tot 2 jaar, ‘Dat dit ook de groep kinderen is die het meest in de doelgroep van vaccinaties zitten’. Zij gingen verder met hun verklaring:

vaccin china measelesDe reacties die veroorzaakt worden door vaccins, is véél hoger dan bij andere medicijnen; dit kan veroorzaakt worden door het aantal en de kwaliteit van het soort vaccins dat gebruikt wordt in China. ‘Het type routine-vaccinaties in China beloopt zo’n 15 stuks, wat veel hoger ligt dan bijvoorbeeld de 7 soorten die in India en Vietnam worden gebruikt, de 9 soorten die in Thailand worden gebruikt en de 11 soorten die in de VS worden ingezet. Het overgrote deel van de Chinese vaccins betreft toegepaste ‘levende vaccins’, die een grotere kans hebben om gezondheidsrisico’s op te laten treden’.
Het Chinese vaccinatie-schema, dat ook nog eens een dozijn verschillende vaccins bevat, illustreert een gebruikelijk probleem dat samenhangt met blootstelling aan ‘veel verschillende farmaceutische middelen’. (Dit verschijnsel wordt ook wel ‘polypharmacy’ genoemd.) Het is bijna ondoenlijk, juist door het grote aantal en het grote aantal verschillende vaccins, om alle giftige combinaties te onderzoeken, laat staan alle heftige reacties te meten die kúnnen optreden bij toediening van deze hoeveelheid vaccins en/of farmaceutische stoffen. De onderzoekers trekken dit door naar het volgende punt:


‘Met de kennelijk ongebreidelde toevloed van nieuwe therapeutische stoffen en nieuwe indicaties voor behandelmethode, blijkt polypharmacy steeds meer een ‘normale gang van zaken’.. [34], [35]. De invloed van medicijn-op-medicijn (Drug-drug interactions (DDI)) treedt op, wanneer twee of meer medicijnen in combinatie met elkaar worden gebruikt, waarbij één medicijn de werking van een ander gebruikt medicijn beïnvloedt. Dit veroorzaakt dientengevolge een verandering in de farma-dynamische en farma-energetische basis-uitgangspunten, wat kan leiden tot een gebrek aan inzicht en overzicht in de werking van de medicijnen en kan dientengevolge ook leidgen tot heftige ADR’s, lichamelijke en/of mentale negatieve reacties op medicijnen.
Het onderzoek wat gedaan is, naar de gevolgen van blootstelling aan meerdere medicijnen tegelijkertijd, toont continue aan dat er een exponentieel risico verbonden is met de verhoogde toename van het aantal verschillende soorten medicijnen. [36], [37].

Wanneer men toegang krijgt tot de mate van schade die gerapporteerd wordt bij ADR’s, blijkt onze studie te bevestigen dat de blootstelling aan meerdere medicijnen, veel vaker vertegenwoordigt is in deze gevallen van schade, dan wanneer er sprake is van het gebruik of toediening van één medicijn.
Dit onderzoeksresultaat geeft aan dat artsen veel meer aandacht zouden moeten geven aan kinderen, wanneer zij deze groep medicijnen voorschrijven en/of vaccins toedienen, om het riscico van ernstige reacties op medicijnen (ADR’s)”


combined vaccins tested

Zoals overal uit de wereld de vragen komen over de effecten van gecombineerde vaccins, in de zg. ‘vaccin-cocktails’, zo komen ze er nu ook in China achter, dat het allemaal weleens heel erg heftig kan zijn, dat ‘niet-onderzochte’ effect van vaccins..

Wat simpelweg wél bekend is, is dat de VS een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld heeft, van alle ‘ontwikkelde’ landen..! Dat betekent dat maar liefst 33 landen lagere sterftecijfers onder kinderen hebben. Tegelijkertijd is de VS het land met de MEESTE VACCINATIES ter wereld, waarbij baby’s onder 1 jaar al 26 (!!) vaccins te verwerken hebben gekregen. Dit verband blijkt dus niet langer als ‘toevallig’ te kunnen worden afgeschilderd.. [see SAGE study on the topic]

Wij geloven dat deze Chinese studie, een van de eerste tekenen aan de wand is, van het ontwaken van de Chinese medische onderzoekswereld en de medische gemeenschap. Dat vooral vaccins, vanuit het vastgeroeste imago van ‘heilig gezondheidswater in het hart van de gezondheidszorg’, er weleens de oorzaak van kunnen zijn, dat in het bijzonder in de groep van de meest kwestbaren, onze baby’s- ernstige bijwerkingen zouden kunnen hebben. Bijwerkingen die verre niet opwegen tegen de vermeende voordelen. Temeer omdat dit nieuwe Chinese rapport wel alles zegt over de direct-waargenomen negatieve reacties van medicijn/vaccin-gebruik op de korte termijn, maar nog niets over de lange-termijneffecten ervan.

Zoals de inmiddels duidelijk zichtbare auto-immuun-aandoeningen autoimmunity generating properties of vaccines, die worden toegeschreven aan de ‘bijwerkingen’ van vaccins. Naast andere chronische gezondheidsproblemen die worden geassocieerd met ‘verborgen pathogene virussen’ ‘hidden’ pathogenic viruses die verband kunnen houden met de levende en ‘verzwakte’ vaccins, die gebruikelijk zijn in China en de ontwikkelingslanden wereldwijd. Naar onze mening is deze laatste studie een puntje van de ijsberg, voor zover er gesproken wordt over de negatieve gezondheidseffecten in relatie tot de, in toenemende mate, twijfelachtige vaccinatie-schema’s.

Wil je nog meer leren in het kader van fatale afloop in de ‘wetenschap rondom vaccinaties: lees dit artikel over dit onderwerp

sayer ji
Sayer Ji, hier rechts, met één van de deelnemers aan ‘Maximized Living’.

Over de auteur:
Sayer Ji is auteur, onderzoeker, en geeft lezingen. Bovendien zit hij in de Raad van Toezicht van de ‘National Health Federation’ (‘Nationale Gezondheidsfederatie’) en is hij de oprichter van de veel geraadpleegde website GreenMedInfo.com. Deze geeft de wereld toegang tot ‘evidence-based’bronnen, die natuurlijke en integrale geneeskunst ondersteunen. Zijn werk is wijdverspreid gepubliceerd op online-websites, maar ook in gezondheidstijdschriften en dagbladen zoals ‘The New York Times’.

In 1995 ontving hij een BA-graad in filosofie aan de ‘Rutgers University’, waar hij studeerde bij professor Dr. Bruce W. Wilshire, met een focus op de filosofie van de wetenschappelijke studies. In 1996, nadat hij een jaar lang gestudeerd had aan de het Zen-monikkenklooster ‘Zen Mountain Monestery’ in upstate New York, begon hij met zijn werkzame loopbaan. Hij was 5 jaar lang counselor-teacher en werd wilderness-therapie-specialist en werkte aldus met vele organisaties, die non-profit werkzaam zijn voor bijvoorbeeld minder bedeelde bevolkingsgroepen. Sinds 2003 werkt hij als advocaat voor gezondheidsrechtszaken, als docent en als consultant in het gebied van natuurlijke gezondheid en het veld van welzijn.

Bron: https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/42-medicijnklachten-zijn-vaccin-gerelateerd/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten